Uchwała
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP

przyjęta na posiedzeniu w dniu 5 maja 1998 roku

 

     Uznając doniosłą rolę wychowania i edukacji oraz stanowienia i stosowania prawa w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa, w trosce o ochronę jego obywateli przed zagrożeniami dla życia i zdrowia fizycznego i psychicznego, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej podejmuje następującą uchwałę.

     Kierując się ratyfikowaną przez Polskę w 1927 roku Międzynarodową Konwencję z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi (Dz.U. z 1927 r., Nr 71, poz. 621), która jednoznacznie zakazuje produkcji i rozpowszechniania materiałów o charakterze pornograficznym,

oraz zważywszy, że:

Każde prawo stanowione winno kierować się przesłanką prymatu godności osoby ludzkiej, a uprzedmiotowienie człowieka jest zawsze wymierzone zarówno w jego uniwersalne, jak i indywidualne prawa,

Rozpowszechnianie pornografii rodzi negatywne skutki dla rozwoju psychicznego człowieka, przede wszystkim dzieci i młodzieży,

Państwo prawa nie może deklarować obrony praw, podmiotowości i godności osoby ludzkiej i rodziny jednocześnie legalizując pornografię,

     Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP uznaje, że nie istnieje żadne usprawiedliwienie użycia autorytetu państwa prawa dla legalizacji jakiejkolwiek formy produkcji i dystrybucji pornografii. Legalizacja pornografii w nowym Kodeksie karnym z dnia 6 czerwca 1997 roku jest, zdaniem Komisji, nadużyciem ustawodawcy wobec zaufania obywateli do demokratycznego państwa prawa.

     Dlatego też:

Komisja dostrzega pilną potrzebę nowelizacji przepisów nowego Kodeksu karnego w celu ochrony przed produkcją i rozpowszechnianiem wszelkich materiałów pornograficznych;

Komisja uważa, że organy państwa, a w szczególności wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli, a także instytucje regulujące i nadzorujące funkcjonowanie środków społecznego komunikowania winny współdziałać ze sobą w sposób skoordynowany w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu pornografii oraz ograniczenia negatywnych skutków jej upowszechniania;

Komisja uznaje, że skuteczna polityka społeczna i rodzinna powinny mieć w znacznym stopniu charakter prewencyjny i ograniczać zjawiska bezpośrednio prowadzące do przemocy w życiu społecznym i rodzinnym. Związek między upowszechnianiem pornografii a wzrostem zachowań przestępczych, w tym przemocy i wykorzystywania dzieci na tle seksualnym, jest potwierdzony i znajduje odzwierciedlenie w statystykach porównawczych wielu krajów. Odpowiednie badania powinny być również prowadzone w Polsce, a wiedza o społecznych skutkach rozpowszechniania i korzystania z pornografii stanowić istotny element edukacji zdrowotnej i obywatelskiej.

     Komisja Rodziny i Polityki Społecznej niezależnie od podkreślenia potrzeby nowelizacji nowego Kodeksu karnego, która jest zadaniem ustawodawcy, oczekuje skutecznego egzekwowania przez organy i instytucje państwowe obowiązującego ustawodawstwa, zabraniającego rozpowszechniania materiałów o charakterze pornograficznym.