Stanowisko

do rządowego

Krajowego Programu Działań na rzecz Kobiet

– II etapu wdrożeniowego.

W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych w Tarnobrzegu i Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Tarnobrzegu, wyrażamy poważne zaniepokojenie sytuacją kobiet w Polsce z powodu narastającego bezrobocia, dramatycznego kryzysu w służbie zdrowia oraz wycofania przez rząd pomocy dla kobiet spełniających ważne społecznie funkcje macierzyńskie i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Stwierdzamy, że przyjęty przez Rząd Polski w dniu  19 sierpnia br. „Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet – II etap wdrożeniowy” zawiera szkodliwe dla kobiet rozwiązania, o ideologicznym, skrajnie feministycznym charakterze i z tego powodu wymaga pilnej weryfikacji.

Dokument ten:

1.  Postuluje zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w roku 2004, co nie jest akceptowane przez większość kobiet.

2.  Narusza wolność wypowiedzi narzucając mediom „feministyczną poprawność” związaną ze specyficznie rozumianą równością kobiet, zobowiązując Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do nakładania sankcji poprzez pozbawianie koncesji.

3.  Za zasadniczą przyczynę problemów kobiet bezzasadnie uznaje przywiązanie do tradycyjnej roli matki i żony.

4.  Jako cel strategiczny określa wprowadzenie swobody aborcji.

5.  Obarcza podatników dofinansowywaniem środków antykoncepcyjnych (które nie są lekami) oraz postuluje tworzenie poradni dla osób transseksualnych.

6.  Zobowiązuje Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do wprowadzenia do szkół kontrowersyjnej edukacji seksualnej i rozdawania środków antykoncepcyjnych młodzieży bez zgody rodziców oraz weryfikację podstaw programowych i podręczników w celu promowania postaw feministycznych pod hasłem walki ze stereotypami płci.

7.  Nakazuje zakładanie w każdym województwie kosztownych biur równego statusu płci (co służy budowaniu struktur tych środowisk w administracji państwowej za społeczne fundusze).

8.  Narzuca fałszywą interpretację wniosków z Konferencji ONZ ws. Kobiet w Pekinie, twierdząc, że Polska jest zobowiązana do bezwzględnej ich realizacji, gdy w rzeczywistości dokument ten zakłada poszanowanie suwerennego prawa każdego kraju oraz jego wartości religijnych, etycznych i kulturowych.

W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych

Izabela Durma

Prezes SRW w Tarnobrzegu

W imieniu Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

Emilia Sadecka

Wiceprezes TOR

Dariusz Kłeczek

Prezes TOR