Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

TOR

Rybnik, 29 marzec 2004 r.

Stanowisko

w sprawie planowanej uchwały parlamentu szwedzkiego

     Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR) z wielkim zaniepokojeniem przyjęło wiadomość o pracach parlamentu szwedzkiego nad projektem ustawy, zezwalającej na wykonywanie przez Szwedzką służbę zdrowia bezpłatnych zabiegów przerywania ciąży u kobiet pochodzących z państw nowoprzyjętych do Unii Europejskiej. Ta inicjatywa jest przejawem określonej ideologii tych środowisk europejskich, dla których poczęte ludzkie życie nic nie znaczy i traktują je jako przeszkodę w samorealizacji kobiety. Naszym zdaniem projekt tej ustawy jest wyrazem źle pojętej solidarności z kobietami z Europy Środkowo-Wschodniej. Porządek prawny w zakresie ochrony prawnej dziecka poczętego w krajach tego regionu jest różny, jednak taka ustawa, gdyby została przyjęta, byłaby ingerencją w wewnętrzne sprawy tych państw, a w Polsce byłaby pogwałceniem obowiązujących w tym zakresie regulacji konstytucyjnych i ustawowych. Uchwalenie przez szwedzki parlament wspomnianej ustawy stanowiłoby zachętę do łamania prawa przez osoby zainteresowane turystyką aborcyjną ze względu na fakt, że koszty takiej usługi mają być (zgodnie z projektem ustawy) pokrywane przez szwedzkiego podatnika lub ze specjalnych funduszy unijnych.

     Jako ogólnopolska organizacja pro-rodzinna protestujemy przeciwko takim inicjatywom, które naruszają postanowienia Konwencji Genewskiej z 1948 roku i łamią zapisy Konwencji Praw Dziecka ONZ z 1989 roku. Apelujemy do szwedzkich parlamentarzystów o zaniechanie dalszych prac nad projektem takiej ustawy. Solidaryzujemy się z tą częścią szwedzkiej opinii publicznej, która domaga się od swoich parlamentarzystów inicjatywy ustawodawczej w kierunku prawnej ochrony dzieci poczętych i wprowadzenia w życie odpowiednich postanowień Deklaracji Praw człowieka i Konwencji ONZ.

                                                                                                                              Prezes 

                                                                                                            Zarządu Głównego TOR

                                                                                                                   Kazimierz Trojan


Opracował i aktualizuje: lek. med. Dariusz Kłeczek